fbpx

Kjøpsbetingelser

Generelt

Kjøp på akrimek.no er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken – herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene – for eksempel e-post samt disse salgsbetingelsene på akrimek.no

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger er i dette tilfellet Akrimek AS

Firmanavn: Akrimek As
Kontaktadresse: Gerhard Munthes gate 44, 2318 Hamar
E-post: post@akrimek.no
Telefon: +47 917 78 884
Organisasjonsnr.: 890674402

Kjøper er den person som foretar bestillingen, dvs deg.

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift (MVA) om ikke du velger å vise priser uten eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er mottatt av oss. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og en av oss innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

Betaling

Akrimek AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering m.v.

Levering av varen fra oss til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal vi levere deg varen innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Skal vi sørge for at varen blir sendt til deg, plikter vi å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt oss i mellom.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Akrimek AS selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi oss beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra deg til oss om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig, enten i et angrerettsskjema, en e-post, eller telefaks eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til selgeren.

Du skal, uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem tilbake til oss dersom vi ikke har tilbudt oss å hente varene.

Dersom du uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som blir tilbudt av oss skal tilleggskostnadene dekkes av deg, ikke av oss.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da Akrimek AS fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med deg, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som du benyttet. Du skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Akrimek AS kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når vi har tilbudt oss å hente varene.

Du må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Du oppfordres til å undersøke produktet før du eventuelt angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Akrimek AS kan kreve at du erstatter verdireduksjon som følge av din håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Du bør sende varen tilbake til oss i originalemballasjen hvis dette er mulig. Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak – for eksempel CDer, DVDer eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Akrimek AS melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til Akrimek AS eller kredittyter bør være skriftlig – for eksempel med e-post, telefaks eller brev.

Dine rettigheter ved forsinkelser

Dersom Akrimek AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

Oppfyllelse: Dersom Akrimek AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra oss. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Akrimek AS ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til dine interesse i at Akrimek AS oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du kreve oppfyllelse.

Heving: Du kan heve avtalen med Akrimek AS dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre vi  har sagt at vi ikke kan oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du har som følge av forsinkelsen fra vår side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til Akrimek AS ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Dine rettigheter ved mangler

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra Akrimek AS.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Akrimek AS kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Akrimek AS tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til Akrimek AS ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Akrimek AS’ rettigheter ved mislighold fra din side

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Akrimek AS kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan Akrimek AS fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side, kan Akrimek AS heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Akrimek AS kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Akrimek AS kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning: Akrimek AS kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap vi får som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Akrimek AS kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du ikke henter ubetalte varer, kan Akrimek AS belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av Akrimek AS eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt «Kjøperens rettigheter ved forsinkelse» og «Kjøperens rettigheter ved mangel».

Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan Akrimek AS kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Akrimek AS har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Akrimek AS kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Akrimek AS vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må vi innhente samtykke fra deg ved avtaleinngåelsen. Akrimek AS må informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn, hva disse skal brukes til og hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Det skal være enkelt for deg å kontakte oss hvis du har spørsmål om dine personopplysninger. Du kan ta kontakt med oss på telefon +47 917 78 884 eller e-post ak@heb.no, dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker at Akrimek AS skal slette eller endre opplysningene dine.

Cookies

Vår nettbutikk bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler på norsk. En cookie er en tekstfil som lagres i nettlesern din. Hvis du ikke har cookies aktivert kan du se deg rundt i Internettbutikken, men du kan ikke handle. Nettbutikken bruker cookies for å håndtere innholdet i handlekurven din. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et kjøp.

Dersom du ønsker å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, kan du gjøre dette via sikkerhetsinnstillinger. Du kan når som helst avvise lagring av informasjonskapslene, men merk at dette kan påvirke funksjonaliteten og brukeropplevelsen. Du kan også stille inn nettleseren slik at du blir varslet når nettstedet forsøker å legge en informasjonskapsel. Gjennom nettleseren kan du også slette informasjonskapsler som allerede er lagret på maskinen.

Nettvett.no sin artikkel om slik bør du administrerer informasjonskapsler inneholder gode tips om emnet.

Les mer om bruk av cookies på akrimek.no.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).